Tags:Balenciaga

数字营销署理商 Fi 赢得巴黎世家数字创意营业
数字营销创意署理机构Fi(FantasyInteractive)在今年头赢得了法国时尚品牌巴黎世家(Balenciaga)的数字营销创意署理营业,并于克日互助上线了面目一…